News

Verze 5.6.0.6816.09.2021

Informační systém SmartMEDIX®

 • Ve výběrníku barev je nově možnost uložení si oblíbené barvy

Subjekty

 • Integrován VoIP telefon se zápisem příchozích a odchozích hovorů

Ambulance

 • Ukládání šablon laboratorních žádanek na pracoviště či oddělení
 • Zobrazení hodnoty metody v grafu trendu laboratorních výsledků
 • Možnost nastavení výchozí záložky v laboratorních výsledcích
 • Očkování COVID-19 - evidence "posilovací" dávky vakcíny
 • Očkování COVID-19 - možnost načítat, vytvářet nebo smazat kontraindikaci k očkování COVID-19 u pacienta (ISIN)
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost načítat kontraindikaci k očkování COVID-19 u pacienta z ISIN

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Smlouvy umožňuje zadat kódy pseudo-pojištění 300/800/999 pro účely testování a očkování

Objednávkový kalendář

 • SmartMedixNet - zobrazení plánovaných i provedených prohlídek
 • SmartMedixNet - zobrazení plánovaných i provedených očkování

Laboratorní výsledky

 • Laboratorní poukaz - možnost zápisu zprávy výběrem souboru frází
 • Automatické doplnění primárního vzorku dle vybraných metod laboratorní žádanky

Ambulance

 • Aktualizace předloh poukazů dle platné metodiky

  Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

  Poukaz na foniatrickou pomůcku

  Poukaz na brýle a optické pomůcky

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost ověření, jestli pacient splňuje podmínky pro antigenní a PCR testování

  - Před přímým odesláním žádanky do ISIN (ÚZIS) program automaticky ověří, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování. Kontrolu lze vypnout v pravém bočním panelu, v sekci "Nastavení", odháčkuje se "Před odesláním žádanky ověřit, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování".

  - Vedle tlačítka "Odeslat" je podnabídka, ve které je nová volba "Ověřit, jestli pacient splňuje podmínky pro Ag a PCR testování". Volba slouží pro ruční spuštění ověření pacienta a výsledek ověření se zobrazí v info-dialogu.

 • Očkování COVID-19 - implementace nové verze ÚZIS ISIN Očko (API), která umožní přes API zapsat a ověřit uznané očkování ve 3. zemi
 • Upozornění na HPV test u pacientek ve věku 35 a 45 let pro odbornost gynekologie při otevření karty s možností indikace provedení testu

Pojišťovna

 • Dávky/Faktury přidán vícenásobný filtr pro IČZ/IČP

Nemocnice

 • Hlavní operační výkon lze vykázat tlačítkem na formuláři Operace chorobopisu

Depozita

 • Upravena indikace ceny na skladové kartě - úhrada (doplatek pokud ZUM/ZULP a smluvní poj.) se bere prioritně z: 1) skladové karty; 2) sortimentu/ceníku; 3) číselníku pokud ZUM/ZULP sk. 1-4
 • Skladový sortiment může mít rozdílné měrné jednotky pro sortiment a pro sklad

  Většinou je sortiment i sklad veden v identické měrné jednotce, typicky za kusy. Existují přípravky, u kterých je sklad veden na kusy, avšak cena je stanovena číselníkem za celé balení. V takovém případě je vhodné rozlišit měrnou jednotku sortimentu (bal) a měrnou jednotku skladu (např. ks). V případě příravku, který má např. 10 kusů v balení je pak ve skladu evidován výdej 1ks a v dokladu na pojišťovnu či účtu ve financích je 0,1 bal.

 • Při vyskladnění kusů z balení z dokladu pojišťovny a zadání celého čísla se program nově zeptá, zda probíhá vyskladnění kusu z balení (např. 0,1 bal = 1ks) nebo celého balení (např. 1bal = 10ks)

Subjekty

 • Kartotéka nový postranní filtr ATC skupina receptu, trvalá medikace včetně ATC a dispenzarizace
 • Seznam nově obsahuje pole Aktivní a Uzamčen. Neaktivní seznam se nezobrazuje ve výběrech. Do uzamčeného seznamu nelze přidávat osoby
 • Čekárna - nové právo "SmažFrn" na smazání celé čekárny v kartotéce
 • Seznamy nově obsahují pole Aktivní u členství pro dočasnou deaktivaci pacienta v seznamu

Ambulance

 • VZP PLUS OBEZITA - možnost přidání výkonů bonifikačního programu do smluvních tlačítkem Bonifikační programy v Pojišťovna/Smlouvy/Profily
 • Očkování COVID-19 - úpravy

  - Získání vakcinačního certifikátu z ÚZIS - povoleno získat certifikát i u nedokončeného očkování.

  - Konfigurace - Zařízení - do karty pracoviště přidán nový údaj "PČZ ÚZIS". Když se vyplní PČZ pro pracoviště, tak tento údaj bude mít přednost před údajem PČZ z karty zařízení.

  - Přehled očkování - přidán nový sloupec a filtr "Indikace", dále je filtr registrování dle zvoleného IČP.

  - Přehled očkování - nová záložka "Neočkovaní". Záložka obsahuje tlačítko "Import očkování" pro import vakcinace označených pacientů z ISIN (ÚZIS) do programu SmartMEDIX.

  - Zdravotní karta - Identifikace - tlačítko "IDRR" přejmenováno na "Ztotožnit".

  - Zdravotní karta - Identifikace - Ztotožnit - v podnabídce je nová volba "Vyhledání pacienta cizince v registru pacientů na ÚZIS". Vyhledání pacienta cizince dle čísla pojištěnce nebo čísla občanského průkazu nebo čísla cestovního pasu.

  - Subjekty - Spolupracující lékaři - Karta lékaře - údaj "NRZP ÚZIS" - nově lze zjistit rodné číslo pracovníka z registru NRZP, které se uloží do karty lékaře.

 • Očkovací seznam COVID-19 - úpravy

  - Nové tlačítko "4. Ověřit očkování" - ověří stav očkování pacientů v ISIN (ÚZIS) a když mají probíhající nebo ukončené očkování proti Covid-19, tak označí pacienty stavem "Očkováno". Funkce umí ověřit stav očkování v ISIN (ÚZIS) i pro neztotožněné pacienty, které bude automaticky ztotožňovat.

  - Nové tlačítko "Import očkování" - import vakcinace pacientů na seznamu z ISIN (ÚZIS) do programu SmartMEDIX.

  - Nové tlačítko "Aktualizovat kontakty" - pro pacienty v seznamu provede hromadnou aktualizaci kontaktních údajů v registru pacientů na ÚZIS. (povoleno aktualizovat kontakty i neztotožněným pacientům, kteří se automaticky před aktualizací ztotožní)

  - Nový filtr "Ztotožněn".

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - úpravy

  - Do žádanky přidány nové údaje:

  - šarže testu

  - indikace "Konfirmační RT-PCR"

  - čas provedení POCT testu

  - datum narození

  - Dvě tlačítka "Odeslat přímo" a "Odeslat přes web" nahrazena jediným multi-tlačítkem "Odeslat", které obsahuje podnabídku s dalšími funkcemi:

  - Zjistit výsledek testu COVID-19 z ÚZIS

  - Stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS

  - Stáhnout vybraný PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS

  - Aktualizace číselníku "VyrobceTestu" do nové podoby platné od června.

  - Úpravy tlačítka "Odeslat přes web":

  - Po otevření a naplnění webové stránky e-Žádanky se explicitně ve web stránce spustí kontroly pacienta pro Antigen a kontroly ztotožnění pacienta z ROBu.

  - V souvislosti s novým číselníkem "VyrobceTestu" bylo upraveno naplňování pole "Výrobce testu - název testu" hodnotou z programu (změnila se struktura HTML webové žádanky).

  - Úpravy tlačítka "Seznam":

  - Žádanka se bude kopírovat pouze aktivním pacientům v seznamu pacientů (v seznamu pacientů je nový údaj pro označení, který pacient je v seznamu aktivní/neaktivní).

  - Přepis do dekursu bude obsahovat detailní textovou informaci.

  - Program nebude vytvářet duplicitní žádanky a po dokončení procesu bude o počtu duplicitních informovat.

  - V dialogu pro výběr seznamu je nové zatržítko "V dalším kroku vybrat pacienty ze seznamu". Zatržítko povolí zobrazení dialogu pro výběr jednotlivých pacientů ze zvoleného seznamu pro rozkopírování aktuální žádanky.

  - Přehledy - Vydané poukazy - pro poukaz typu "Covid" (záložka "Covid") - v tabulce se zobrazí dva nové sloupce "Šarže", "ČísloPodání". V přehledu se zobrazí nový filtr "Výsledek".

  - Přehledy - Export poukazů do ÚZIS - záložka Poukazy - nový sloupec "ČísloPodání" (pro Covid-19). Nad tabulkou je nové tlačítko "Zjistit výsledky", které vyhledá označené žádanky COVID-19 v ISIN (ÚZIS) pro získání výsledku provedeného testu.

  - Při zatržení "Testování pro firmy", pokud má pacient jedno platné zaměstnání, rovnou se do žádanky vyplní IČ a název firmy, jinak se zobrazí dialog pro výběr zaměstnavatele. Při zrušení zatržení se údaje IČ a název firmy vymažou.

  - V případě cizince (údaj "Státní příslušnost" je vyplněn a není "CZ" a zároveň je údaj "Datum narození" taky uveden) se odešle pouze datum narození a údaj "číslo pojištěnce/rodné číslo" se neodesílá. Do poukazu přidán nový údaj "Datum narození".

  - Úprava tlačítka „Vykázat“ - do nabídky výkonů doplněn kód 09950 a v tabulce lze najednou označit více výkonů pro vykázání.

  - Vykázání výkonu lze nastavit s dotazem na typ poj. dokladu (konfigurovat lze v panelu "Přehled – Nastavení“, parametr "Vykázat – typ dokladu").

  - Pro šablony se budou ignorovat údaje "Datum a čas provedení testu".

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - úpravy

  Dvě tlačítka "Odeslat přímo a "Odeslat přes web" jsou nahrazena jediným multi-tlačítkem "Odeslat", které obsahuje podnabídku s dalšími funkcemi:

  - Zjistit výsledek testu COVID-19 z ÚZIS (program se pokusí načíst aktuální žádanku z ISIN pro zjištění výsledku testu)

  - Stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS (pro aktuálního pacienta se program pokusí stáhnout poslední PDF certifikát o provedeném testu na COVID-19, který se uloží do dokumentů pacienta)

  - Stáhnout vybraný PDF certifikát o provedeném testu z ÚZIS (pro aktuálního pacienta se program pokusí stáhnout seznam vydaných PDF certifikátů o provedeném testu na COVID-19, uživatel si vybere certifikát, který se následně stáhne a uloží do dokumentů pacienta)

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nová indikace "Konfirmační RT-PCR"
 • Nový poukaz "Léková žádanka ÚZIS" s odesláním do ISIN

  Léková žádanka slouží pro léčbu pacienta neregistrovanými přípravky Bamlanivimab a REGN-COV2 dostupné pacientům na základě rozhodnutí MZ podle §8, odst. 6 zákona o léčivech, které dočasně povoluje distribuci, výdej a používání tohoto léčivého přípravku.

  V případě léčby Ivermectinem a Isoprinosinen je léková žádanka výhradně nástrojem k odeslání informace na ÚZIS o tom, že pacient byl některým z těchto léků léčen a její vyplnění neslouží k dodávce léku, ale k účelům statistického zpracování na ÚZIS.

  Praktický lékař (v ISIN má roli „Praktik“ nebo „Praktik vakcinace“) může vystavit lékovou žádanku pro všechny léky (Bamlanivimab, REGN-COV2, Ivermectin a Isoprinosin), u dvou posledních může zadat žádanku, potvrdit aplikaci léku, nebo na daný lék vystavit recept.

  Odborné/aplikační pracoviště nebo nemocnice (v ISIN má roli „Medikace“) může vystavit lékovou žádanku pro všechny výše uvedené léky a zároveň u všech může potvrdit aplikaci nebo vystavit recept.

 • Statistika Roční výkaz o činnosti ZZ umožňuje nastavit výčet IČP pro výpočet (původně jen jedno IČP nebo vše)
 • Recept - kontrola překročení limitů skupin léčiv

  Při uložení nové položky se provede kontrola překročení limitů skupin léčiv vztahující se k danému léčivu. V případě překročení limitu se zobrazí dialog informující o detailech limitů skupin léčiv.

 • Upraven způsob přebírání diagnóz do dekursu, pokud je sestra pod jiným pracovištěm než lékař

  Pokud je sestra přihlášena pod pracovištěm např. sesterna či recepce a má nastavného podepisujícího lékaře z jiného pracoviště, pak se do nového dekursu přebírá dg. z minulých dekursů podepisujícího lékaře pokud je nastaveno "Vázat dekurs na pracoviště".

Pojišťovna

 • Postupné doplnění řádkových diagnóz z hlavičky dokladu pro opakované zadání výkonu 09532 VÝKON PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY
 • Gynekologie těhotenské balíčky: v logu dávek se u návrhu vykázání zobrazuje odkaz OK, nehlásit

  Odkaz je vhodné použít v případě odůvodněně nestandardního vykázání pro eliminaci hlášení u dané gravidity. Volbu lze nastavit v graviditě na panelu v nastavení.

 • Ústavní doklad umožňuje nově vykázat všech 11 vedlejších dg. z chorobopisu (původně se počet nad 6 používal pouze pro DRG)
 • Časový rozpis výkonů pacienta - nové zobrazení četnosti vykázaných výkonů za jednotlivé dny zvoleného období s možností vykázání na dvojklik do pole výkon/den
 • Konfigurace účetní jednotky umožňuje nově nastavit specifický druh péče pro určitou pojišťovnu

  Pokud např. VZP vyžaduje separátní dávku pro ambulantní péči a zákroky, pak jsou definovány dvě účetní jednotky s dvěma druhy péče. Jiné pojišťovny nevyžadují toto rozlišení a pokud specifický řádkový záznam ambulance i zákroků obsahuje shodné IČZ/IČP/Odb a druh péče, pak lze ambulanci i zákroky vykázat jednou dávkou/fakturou.

 • Přehled denní souhrn obsahuje nově pole OK - interní příznak potvrzení správného vykázání či průchodu pacienta
 • Zastavením ukazatele myši nad diagnózou se zobrazí text diagnózy

Finance

 • PLS plátce zprostředkovatel

  Pokud je plátcem Pracovně lékařských služeb firma zprostředkovatel a ne přímo zaměstnavatel, lze při hromadném vyúčtování zaměstnavatelům zatrhnout "Zprostředkovatel je pátcem" a faktura se vystaví zprostředkovateli při zachování vazby na zaměstnavatele. Zaměstnavatel se přiřadí zprostředkovateli nastavením navázané firmy - v detailu firmy zprostředkovatele se přiřadí navázané firmy zaměstnavatelů.

Laboratorní výsledky

 • Pokud laboratorní sklíčko obsahuje QR kód, pak lze sejmutím tohoto kódu otevřít laboratorní žádanku a předvyplnit číslo vzorku

Depozita

 • Oprava načítání GTIN kódů (některé kódy nebyly systémem rozpoznány). GTIN kód obsahuje mimo kódu přípravku i šarži a expiraci
 • Skladový sortiment má nově atribut "do Financí", který indikuje, že daná položka má být vyúčována pacientovi přímo a ne na pojišťovnu

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 10.4.2021

  Změna:

  Pokud bude vyplněno testování pro firmy, nové pole IČ je povinné.

 • Aktualizace Databáze lékových interakcí DrugAgency verze 04/2021
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic ČR"
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19"
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - hromadné rozkopírování aktuální žádanky pacientům podle vybraného seznamu
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - možnost nastavení typu dokladu, na kterém vykázat související výkon

Pojišťovna

 • Zaznamenání externího odeslání v exportu dávek tlačítkem s poznámkou
 • Dávky mají nové nastavení na panelu Převádět ambulantní na nepravidelnou i pokud je na dokladu nebo v registraci zástup pro vybrané pojišťovny
 • Úpravy ústavního dokladu s ohledem na vykazování COVID-19 u hospitalizovaných pacientů

  • Modifikace diagnóz na ústavním dokladu se nepřenášejí do chorobopisu automaticky, nýbrž na dotaz
  • Pokud je potřeba doklad rozdělit z důvodu dočasné změny základní diagnózy, pak je postup zadat datum ukončení do výchozího dokladu, založit nový doklad, převést část položek od data ukončení původního odkladu na nový doklad a upravit základní diagnózu

Ambulance

 • Aktualizace přehledu diagnóz s možností filtrování věkových skupin, BMI a dalších kritérií pro určení seznamu vysoce rizikových pacientů

  "Ambulance/Přehledy/Diagnózy a četnosti" umožňuje určit pacienty s dlouhodobými nemocemi (ze stálých dg., dekursů a dispenzarizací) a akutně prodělávanými či prodělanými nemocemi za období z dekursu (zahrnuje i vedlejší dg). Vhodné pro vyhledání indikovaných pacientů k očkování proti COVID-19.

 • ÚZIS Roční výkazy o činnosti poskytovatele ZS za rok 2020
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2"

Ambulance

 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - nový formulář "Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do České republiky"

Ambulance

 • Registrace pacientů na očkovací seznam praktického lékaře v systému ISIN (ÚZIS)
 • Rozšíření šablony laboratorní žádanky o druh primárního vzorku a indikujícího lékaře
 • Žádanka na vyšetření COVID-19 - aktualizace žádanky na aktuální stav k datu 3.3.2020

  Aktualizace žádanky na vyšetření COVID-19 o nové informace ohledně testování pro firmy.

 • Očkování COVID-19 - Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

Depozita

 • Konfigurace skladového sortimentu a skladových šablon je nově přístupná i pro uživatele ne-administrátory pokud mají příslušné právo

Informační systém SmartMEDIX®

 • Editace sestav v tiskovém modulu umožňuje nově výběr prvku ze seznamu pro rychlejší úpravy oproti původnímu rozbalovacímu seznamu

Ambulance

 • Natížení účtu pacienta na základě ohodnocení metod laboratorní zádanky
 • Recept - v horní části volby je nový filtrační řádek, který funguje nad všemi sloupci tabulky současně. Původní filtrování v záhlaví jednotlivých sloupců tabulky je zachováno
 • Recepty - upozornění na předepsání léku s indikačním omezením lze vypnout pro zvolené ATC skupiny
 • Bočním panelům frází (v dekursu, receptu, poukazech, atd.) lze nastavit velikosti písma: výchozí / malé / menší. (varianta "menší" je nově přidaná)

Pojišťovna

 • Pojišťovna/Smlouyvy/Segmenty umožňují definovat výkony nevstupující do nákladů (např. 99949) v přehledech Náklady na léčbu a PURO
 • Ambulantní doklad je pro odborbosti 001, 002, 101 a 107 rozšířen o usnadnění zadávání výkonů bonifikačních programů (hypertenze, diabetes, obezita, dyslipidemie)
 • Zařazení výkonů umožňuje nově zadat pozitivní seznam dg., se kterými lze výkon vykázat. Vykázání s jinou dg. než ze seznamu je indikováno při zadání v dokladu a v dávkách

  Pokud seznam obsahuje jedinou dg., předvyplní se tato při vykázání příslušného výkonu.

 • Zdravotní karta - Identifikace - Stav pojištění - možnost získat údaje o registracích pojištěnce u registrujících a praktických lékařů odborností 001, 002, 014 a 603

Konfigurace

 • Automatické události

  Nový typ události Skupiny. Umožní odeslat upozornění na končící platnost zařazení do nějaké skupiny.


,